top of page

 Klauzula informacyjna dla Uczestników Castingu do audycji „DAMY I WIEŚNIACZKI. ZA GRANICĄ”

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SPINTREX HOLDING Ltd.. (dalej „SPINTREX”) z siedzibą i adresem z siedzibą w Kemp House, City Road London United Kingdom EC1V 2NX.

 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez SPINTREX?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach SPINTREX, możesz się skontaktować z przedstawicielem firmy Django Media , wykorzystując wskazane dane kontaktowe:  casting@djangomedia.pl

 

Skąd SPINTREX ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji zgłoszenia do udziału w Castingu do audycji „Damy i wieśniaczki. Za granicą”.

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez SPINTREX?

 SPINTREX przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić uczestnictwo w Castingu do audycji  „Damy i wieśniaczki. Za granicą”.

SPINTREX jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Castingu), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

 

Czy musisz podać SPINTREX swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość zamieszkania, wizerunek jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Castingu.

 

Jakie masz uprawnienia wobec SPINTREX w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od SPINTREX: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez SPINTREX; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający SPINTREX sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne SPINTREX ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SPINTREX do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,

dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Komu SPINTREX udostępnia Twoje dane osobowe?

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty współpracujące ze SPINTREX przy Castingu i produkcji Audycji: Django Media Svitlana Hvozdyar z siedzibą w Krakowie przy ul. Sereno Fenna 5/12 oraz STAVKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, należącej do grupy kapitałowej TVN. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej TVN w celu realizacji celów Castingu

 

Jak długo SPINTREX przechowuje Twoje dane osobowe?

SPINTREX przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres czasu istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

SPINTREX będzie przekazywał Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SPINTREX nie profiluje Twoich danych osobowych ani nie przetwarza ich automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa.

bottom of page