Klauzula informacyjna dla Uczestników Castingu do audycji pod roboczym tytułem „Remonty”

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

SVITLANĄ HVOZDYAR prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DJANGO MEDIA SVITLANA HVOZDYAR, ul. Sereno Fenn'a 5 lok. 12, 31-143 Kraków, REGON: 123153866, NIP: 679-296-19-06,

 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez DJANGO MEDIA?

 

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach Django Media , możesz się skontaktować z przedstawicielem Django Media, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: s.pilecki@djangomedia.pl

 

Skąd Django Media ma Twoje dane?

 

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji zgłoszenia do udziału w Castingu do audycji pod roboczym tytułem „Remonty”.

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Django Media?

 

Django Media przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić uczestnictwo w Castingu do audycji pod roboczym tytułem „Remonty”. Django Media jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Castingu) oraz, w zakresie szczególnych kategorii danych (takich jak informacje o Twoich preferencjach, upodobaniach, zainteresowaniach, poglądach, wyborach, historii życia), na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

 

Czy musisz podać Django Media swoje dane osobowe?

 

 Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, wiek, miejscowość zamieszkania, wizerunek jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Castingu.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Django Media w zakresie przetwarzanych danych?

 

Możesz żądać od Django Media: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Django Media; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Django Media sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Django Media ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Django Media do właściciela firmy SVITLANA HVOZDYAR, ul. Sereno Fenn'a 5 lok. 12, 31-143 Kraków, REGON: 123153866, NIP: 679-296-19-06.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,

• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Komu Django Media udostępnia Twoje dane osobowe?

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Svitlana Hvozdyar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Django Media Svitlana Hvozdyar z siedzibą  z siedzibą w Krakowie przy ul. Sereno Fenn’a 5/12, Kraków. Dane mogą być przekazywane także podmiotom z grupy TVN w celu realizacji celów Castingu

 

Jak długo Django Media przechowuje Twoje dane osobowe?

 

Django Media przechowuje Twoje dane osobowe do 2024 roku. Django Media przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres czasu istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych. Django Media nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Django Media nie profiluje Twoich danych osobowych ani nie przetwarza ich automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa.