top of page

REGULAMIN CASTINGU do programu pod tytułem roboczym „ Małżeństwa i Teściowe ”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia castingu (dalej także jako „Casting”) związanego z wyborem Uczestników do odcinków audycji telewizyjnej pod tytułem roboczym  „Małżeństwa i Teściowe ” (dalej także jako „Program” i „Audycja”), emitowanego przez STAVKA sp. z o. o. (nadawca programu TTV) i inne podmioty z grupy TVN.

2. Producentem Programu i Organizatorem Castingu jest Django Media Svitlana Hvozdyar z siedzibą w Krakowie przy ul. Sereno Fenn’a 5/12, 31-143 Kraków, posiadająca NIP 6792961906 (dalej jako „Organizator”).

3. Program realizowany jest na zlecenie emitenta, którym jest STAVKA sp. z o. o.(dalej jako „Emitent”).

4. Czas trwania Castingu :  od 16.11.2022 rokuroku [MG1] do 30.04.2023 roku. Od 02.11.2022 roku do 14.03.2023 roku

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU

1. W Castingu mogą̨ brać́ udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych.

2. W Castingu nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy Organizatora i Emitenta oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Uczestnik oświadcza, że zgadza się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych, oraz zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dla Uczestników Castingu

 

3. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia jego zasad, Organizator ma prawo wykluczyć́ Uczestnika z udziału w Castingu.

4. Przy ocenie Uczestników pod uwagę̨ brane będą̨ :

 I. Dwa oddzielne gospodarstwa domowe  (Małżeństwa i Teściowe)
II. Relacje rodzinne  ,
III. Kreatywność́ i umiejętność́ autoprezentacji,

5. Decyzje Komisji Castingowej dotyczące wyboru Uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych odcinków Programu są ostateczne i niepodważalne.

6. Organizator nie jest zobowiązany do podawania powodów podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Uczestnika do poszczególnych odcinków Programu.

§3. CEL CASTINGU

1. Celem Castingu jest wybranie przez Komisję Castingową Uczestników, którzy wezmą̨ udział w poszczególnych odcinkach Audycji, na warunkach określonych przez Organizatora.

2. Uczestnik Castingu nie ma gwarancji uczestnictwa w odcinku Audycji.

3. Osobom wyłonionym w ramach Castingu do udziału w zdjęciach próbnych do Audycji, nie przysługuje żadne wynagrodzenie, rekompensata ani zwrot żadnych kosztów związanych z udziałem w Castingu.

§4. PRZEBIEG CASTINGU

1. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Castingową, składającą̨ się z wybranych przez Organizatora osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością̨ Castingu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie.

2. Celem Castingu będzie zebranie materiału audio/video, który posłuży Komisji Castingowej do dokonania finalnego wyboru Uczestników, którzy wezmą̨ udział w poszczególnych odcinkach Audycji.

3. Organizator zastrzega, że skontaktuje się̨ jedynie z Uczestnikami wybranymi przez Komisję Castingową.

4. Organizator, ani Komisja Castingowa nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o wyborze zwycięzców Castingu.

5. Przez przystąpieniem do udziału w Castingu, Uczestnik:

a) Akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się̨ do ich przestrzegania,

b) Wyraża zgodę̨ na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika, jego nazwiska, głosu, wypowiedzi, zachowań, utworów oraz artystycznych wykonań przez Uczestnika stworzonych, pokazanych, dostarczonych lub wykonanych w ramach jego udziału w Castingu. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach Audycji, eksploatacji i promocji na całym świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń́ (w tym bez ograniczeń́ czasowych), z prawem upoważniania innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie,

c) z chwilą przystąpienia do castingu, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji upoważniającej do korzystania ze wszystkich elementów wchodzących w skład Castingu Uczestnika, w szczególności zdjęcia oraz, nagrania castingowe oFilmu [MG2] Uczestnika oraz zdjęć́ i filmu nagranego w ramach zdjęć́ próbnych do Audycji, a Organizator jest uprawniony do korzystania z tych elementów m.in. w ramach Castingu, jego przebiegu i promocji (w tym bez żadnych ograniczeń́ czasowych i terytorialnych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

I. utrwalania jakakolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

II. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

III. wprowadzania do obrotu,

IV. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

V. publicznego wykonania,

VI. publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą̨ dowolnych urządzeń́ analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

VII. wystawiania,

VIII. wyświetlania,

IX. użyczania i/lub najmu,

X. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń́ telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

XI. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

d) ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem i Filmem oraz że przysługują̨ mu autorskie prawa majątkowe i pokrewne do zdjęcia i Filmu, które nie są̨ ograniczone na rzecz osoby trzeciej,

e) zdjęcie i Film nie jest dotknięty wadą prawną.

f) Udzielenie licencji i zgód określonych w niniejszym paragrafie dotyczy każdej wersji zdjęcia i Filmu lub jego części lub fragmentu.

g) Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do udziału w zdjęciach do Audycji zostaną̨ uregulowane w osobnej umowie.

§5. TAJEMNICA

 1. Wszelkie informacje związane z Castingiem, założenia scenariuszowe, sposób realizacji Audycji, dane[m3]  finansowe dotyczące Audycji i Producenta są poufne, z wyłączeniem informacji, które są̨ znane powszechnie lub podane do użytku powszechnego przez Producenta.

 2. Uczestnik castingu Uczestnik [MG4] [m5] zobowiązuje się̨ do zachowania w tajemnicy, nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji przekazanych lub pozyskanych w inny sposób w związku z przeprowadzanym Castingiem, które stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa Producenta. Zobowiązanie to dotyczy m.in.: nieujawnionych do wiadomości publicznej założeń scenariusza, sposobu realizacji Audycji, informacji technicznych, organizacyjnych, programowych, promocyjnych lub innych informacji posiadających wartość́ gospodarczą.

 3. Publiczne wypowiedzi, w tym prezentacje publiczne, wywiady prasowe, wypowiedzi w mediach społecznościowych i inne, jak również̇ publikacje dotyczące realizacji Audycji oraz przedstawiające wizerunek Uczestnika Aktora w Audycji udzielane przez Uczestnika Aktora lub wydawane za zgodą Uczestnika Aktora wymagają̨ uprzedniej, pisemnej zgody Producenta.

 4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 wygasa z upływem 10 lat od chwili uczestnictwa w Castingu.

 5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Aktora zobowiązań wynikających z ust. 2 i 3, Producent może domagać́ się̨ od Uczestnika Aktora zapłacenia kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zapłacenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Producenta od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

 6. Powyższe przepisy obowiązują wszelkich informacji, które Uczestnik otrzymał w trakcie trwania Castingu.

 

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Castingiem mogą̨ być kierowane do Organizatora, pisemnie, na adres: ul. Makolągwy 25, 02-811 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca - CASTING - ,,Małżeństwa i Teściowe”, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Castingu (decyduje data wpływu reklamacji).

2. Do rozstrzygnięcia reklamacji powołana będzie Komisja Sprawdzająca, w skład której wchodzą̨ przedstawiciele Organizatora Castingu.

3. Z zastrzeżeniem postanowień́ §2 pkt. 19-611, [MG6] [m7] Rreklamacje złożone przez Uczestników będą̨ rozpatrywane przez Komisję Sprawdzająca nie później niż̇ w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji na adres Organizatora.

4. Uczestnicy składający reklamację zostaną̨ powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpyszniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą̨.

§7. DANE OSOBOWE

 1. WspółaAAd[MK8] [m9] [m10] ministratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest Django Media z siedzibą w Warszawie przy ulicy Makolągwy 25, 02-811 Warszawa/ Krakowie przy ul. Sereno Fenn’a 5/12, 31-143 Kraków, posiadająca NIP 6792961906

 2. Dane osobowe Uczestników Castingu będą̨̨ przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem i rozstrzygnięcia Castingu.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.

 4. Dane osobowe Uczestnika mogą̨̨ być́́ przekazywane Organizatorowi Castingu w celu realizacji przeprowadzania Castingu oraz ewentualnego zawarcia umowy w Programiecelów i przeprowadzenia Castingu[m11] . Dane mogą̨̨ być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

 5. Dane osobowe Uczestników będą̨̨ przetwarzane przez. przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu, a także przygotowania Audycji.

 6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 7. Organizator może zwrócić́ się̨̨ do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.

 8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą̨ przetwarzania danych osobowych należy kierować do Django Media z siedzibą w Warszawie przy ulicy Makolągwy 25, 02-811 Warszawa.[MG12]  Krakowie przy ul. Sereno Fenn’a 5/12, 31-143 Kraków, posiadająca NIP 6792961906

 9. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator udostępnia kontakt do specjalnej skrzynki mailowej: s.pilecki@djangomedia.pl

§7a DANE OSOBOWE STAVKA

 

 1. Współa Administratorem Danych osobowych Uczestników Castingu jest  STAVKA sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, dla następujących celów: akceptacja shortlisty Uczestników lub zgłoszenie do niej zmian w celu zapewnienia atrakcyjności contentu programowego na poziomie ustalonym przez  STAVKA sp z o.o.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Castingu jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej, do której należy STAVKA sp. z o.o., jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów naboru do Audycji. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Dane osobowe Uczestników Castingu będą przetwarzane przez STAVKA sp. z o.o. do zakończenia naboru do Audycji.

 5. STAVKA sp z o.o. będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 7. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do STAVKA sp z o.o. na adres: ”Administrator Danych Osobowych, STAVKA sp z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej wyznaczonego przez STAVKA sp z o.o. inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com.

 8. Pełna informacja o tym jak jest STAVKA sp z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników w celach wskazanych w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu[m13] .

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają̨ przepisom prawa polskiego, a w zakresie danych osobowych także przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 2. Wszelkie spory związane z niniejszym Castingiem rozstrzygać́ będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Castingu mają jedynie charakter informacyjny.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas trwania Castingu.

 

 

ZAŁACZNIK NR 1

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników castingu do audycji pod roboczym   tytułem  „Małżeństwa i Teściowe”  („Casting”)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stavka (dalej „Stavka”, „my”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. Stavka jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Warner Bros. Discovery z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.

 

Skąd Stavka ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od firmy Django Media Svitlana Hvozdyar z siedzibą w Krakowie (dalej „Django Media”), w związku z tym, że zgłosiłeś swój udział w castingu do audycji pod roboczym  tytułem „Małżeństwa i Teściowe”  (dalej „Audycja”), w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu,  wizerunek.[A14] 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stavka?

Stavka przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu akceptacji przygotowanej przez Django Media shortlisty uczestników Castingu, którzy wezmą udział w Audycji lub zgłoszenia do niej zmian w celu zapewnienia atrakcyjności contentu programowego na poziomie ustalonym przez Stavka. Twoje dane osobowe mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Czy musisz podać Stavka swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość zamieszkania, wiek, wizerunek[A15] , jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwi Ci wzięcie udziału w Castingu i bycie wybranym do udziału w Audycji.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Stavka w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Stavka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,

 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Komu Stavka przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom zaangażowanym w organizację Castingu, w tym Django Media  oraz podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Stavka w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli oraz organom i instytucjom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Stavka przechowuje Twoje dane osobowe?

Stavka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania Castingu.

 

W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Czy na podstawie Twoich danych osobowych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy używać ich do profilowania?

 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe. 

 

 

 [MG1]Do aktualizacji

 [MG2]Pojęcie niezdefiniowane

 [m3]Wszędzie w tym akapicie musi być "Uczestnik"

 [MG4]Pojęcie niezdefiniowane. Rozumiem, że chodzi o Uczestnika zakwalifikowanego do udziału w odcinku Audycji?

 [m5]Ja rozumiem, że chodzi również o Uczestników, którzy uzyskali wiedzę o programie, jego założeniach, organizacji itd.,. w trakcie Castingu, a nawet finalnie nie zakwalifikowali się do udziału w Audycji.

 [MG6]Brak takich ppkt. w niniejszym regulaminie

 [m7]Zgadzam się, zapis do usunięcia

 [MK8]W tym przypadku mamy do czynienie z odrębnymi administratorami, którzy udostępniają sobie dane a nie ze współadministrowaniem.

 [m9]W takim razie należy zawrzeć umowę powierzenia danych między jednym, a drugim administratorem.

 [m10]Co do siedziby, to oczywiście musi być ta sama, co w pkt 1 ust.2

 [m11]Tutaj musi być: w celu przeprowadzenia Castingu oraz ewentualnego zawarcia umowy udziału w Programie.

 [MG12]j/w

 [m13]Czy dodatkowo będą Państwo przygotowywali załącznik czy starczy klauzula informacyjna przygotowana przez nas

 [A14]Zakres danych w klauzuli i regulaminie powinien być tożsamy . Proszę o potwierdzenie.

 [A15]Zakres danych w klauzuli i regulaminie powinien być tożsamy . Proszę o potwierdzenie.

bottom of page