top of page

REGULAMIN CASTINGU do programu pod  tytułem  „Damy i Wieśniaczki”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia castingu (dalej także jako „Casting”) związanego z wyborem Uczestników do odcinków audycji telewizyjnej pod tytułem  tytułem „Damy i Wieśniaczki” (dalej także jako „Program” i „Audycja”), emitowanego przez Stavka sp. z o. o. (nadawca programu TTV) i inne podmioty z grupy TVN.

 

2. Producentem Programu i Organizatorem Castingu jest Django Media Svitlana Hvozdyar z siedzibą w Krakowie przy ul. Sereno Fenna 5/12 posiadająca NIP 6792961906 (dalej jako „Organizator”).

 

3. Program realizowany jest na zlecenie emitenta, którym jest Stavka Sp. z o. o.(dalej jako „Emitent”).

 

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU

 

 1. W Castingu mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. W Castingu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Emitenta oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia jego zasad, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Castingu.

 

4. Przy ocenie Uczestników pod uwagę brane będą następujące kryteria:

a. Poziom prezentacji- warsztat i wyraz artystyczny,

b. Prezentacja sceniczna,

c. Kreatywność i umiejętność autoprezentacji,

 

5. Decyzje Komisji Castingowej dotyczące wyboru Uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych odcinków Programu są ostateczne i niepodważalne.

 

6. Organizator nie jest zobowiązany do podawania powodów podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Uczestnika do poszczególnych odcinków Programu.

 

 

§3. CEL CASTINGU

 

 1. Celem Castingu jest wybranie przez Komisję Castingową Uczestników, którzy wezmą udział w poszczególnych odcinkach Audycji, na warunkach określonych przez Organizatora.

 

2. Uczestnik Castingu nie ma gwarancji uczestnictwa w odcinku Audycji.

 

3. Osobom wyłonionym w ramach Castingu do udziału w zdjęciach próbnych do Audycji, nie przysługuje żadne wynagrodzenie, rekompensata ani zwrot żadnych kosztów związanych z udziałem w Castingu.

 

 

 

 

§4. PRZEBIEG CASTINGU

 

 

1. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Castingową, składającą się z wybranych przez Organizatora osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością Castingu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie.

 

2. Celem Castingu będzie zebranie materiału audio/video, który posłuży Komisji Castingowej do dokonania finalnego wyboru Uczestników którzy wezmą udział w poszczególnych odcinkach Audycji.

 

3. Organizator zastrzega, że skontaktuje się jedynie z Uczestnikami wybranymi przez Komisję Castingową.

 

4. Organizator, ani Komisja Castingowa nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o wyborze zwycięzców Castingu.

 

5. Przez przystąpieniem do udziału w Castingu, Uczestnik:

 

a) Akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

 

b) Wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika, jego nazwiska, głosu, wypowiedzi, zachowań, utworów oraz artystycznych wykonań przez Uczestnika stworzonych, pokazanych, dostarczonych lub wykonanych w ramach jego udziału w Castingu. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach Audycji, eksploatacji i promocji na całym świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym bez ograniczeń czasowych), z prawem upoważniania innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie,

 

 c) z chwilą przystapienia do castingu, udziela Organizatorowi licencji upoważniającej do korzystania z wszystkich elementów wchodzących w skład Castingu Uczestnika, w szczególności zdjęcia, Filmu Uczestnika oraz zdjęć i filmu nagranego w ramach zdjęć próbnych do Audycji, a Organizator jest uprawniony do korzystania z tych elementów m.in. w ramach Castingu, jego przebiegu i promocji (w tym bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

 

 1. utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

 

ii. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

 

iii. wprowadzania do obrotu,

 

iv. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

 

vi. publicznego wykonania,

 

vii. publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

 

viii. wystawiania,

 

ix. wyświetlania,

 

x. użyczania i/lub najmu,

 

xi. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację

 naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

 

xii. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

 

 

 

d) ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem i Filmem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i pokrewne do zdjęcia i Filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej,

 

e) zdjęcie i Film nie jest dotknięty wadą prawną.

 

f) Udzielenie licencji i zgód określonych w niniejszym paragrafie dotyczy każdej wersji zdjęcia i Filmu lub jego części lub fragmentu.

 

g) Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do udziału w zdjęciach  do Audycji zostaną uregulowane w osobnej umowie.

  §5. TAJEMNICA

 1. Wszelkie informacje związane z castingiem, założenia scenariuszowe, sposób realizacji Audycji, dane finansowe dotyczące Audycji i Producenta są poufne, z wyłączeniem informacji, które są znane powszechnie lub podane do użytku powszechnego przez Producenta.

 2. Aktor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji przekazanych lub pozyskanych w inny sposób w związku z przeprowadzanym Castingiem, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Producenta. Zobowiązanie to dotyczy m.in.: nieujawnionych do wiadomości publicznej założeń scenariusza, sposobu realizacji Audycji, informacji technicznych, organizacyjnych, programowych, promocyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą..

 3. Publiczne wypowiedzi, w tym prezentacje publiczne, wywiady prasowe, wypowiedzi w mediach społecznościowych i inne, jak również publikacje dotyczące realizacji Audycji oraz przedstawiające wizerunek Aktora w Audycji udzielane przez Aktora lub wydawane za zgodą Aktora wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Producenta.

 4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 wygasa z upływem 10 lat od chwili uczestnictwa w Castingu.

 5. W przypadku naruszenia przez Aktora zobowiązań wynikających z ust. 2 i 3, Producent może domagać się od Aktora zapłacenia kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  Zapłacenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Producenta od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

 

 

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do Organizatora, pisemnie, na adres: ul.Makolągwy 25, 02-811 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca - CASTING - ,,Damy i Wieśniaczki”, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Castingu (decyduje data wpływu).

 

2. Do rozstrzygnięcia reklamacji powołana będzie Komisja Sprawdzająca w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora Castingu.

 

3. Z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt. 9-11, reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzająca nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji na adres Organizatora.

 

4. Uczestnicy składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

 

§7. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest Django Media z siedzibą w Warszawie przy ulicy Makolągwy 25.

 2. Dane osobowe Uczestników Castingu będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem i rozstrzygnięcia Castingu.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.

 4. Dane osobowe Uczestnika mogą̨ być́ przekazywane Organizatorowi Castingu w celu realizacji celów i przeprowadzenia Castingu. Dane mogą̨ być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

 5. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane przez. przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu, a także przygotowania Audycji.

 6. Django Media będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   

 7. Django Media może zwrócić się̨ do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez  Django Media., drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.

 8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować́ do  Django Media z siedzibą w Warszawie przy ulicy Makolągwy 25.

 9. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Django Media udostępnia kontakt do specjalnej skrzynki mailowej:  s.pilecki@djangomedia.pl

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, a w zakresie danych osobowych także przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Wszelkie spory związane z niniejszym Castingiem rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Castingu mają jedynie charakter informacyjny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas trwania Castingu.

bottom of page