top of page

                                             Regulamin castingu do audycji pod tytułem „Damy i wieśniaczki za Granicą”

                                                                                           (dalej: „Regulamin”)

                                                                                                      § 1

                                                                                     Postanowienia ogólne

1. SPINTREX HOLDINGS Ltd (dalej ”SPINTREX” lub „Organizator”) z siedzibą w Kemp House, City Road London United Kingdom EC1V 2NX jest organizatorem castingu związanego z audycją telewizyjną pod tytułem „Damy i wieśniaczki. Za granicą” (dalej

„Audycja”), realizowaną przez Organizatora.

2. Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 21.05.2019 roku do dnia 15.03.2020

roku(dalej „Casting”).

3. Celem Castingu jest wyłonienie co najmniej 1 uczestnika Audycji.

4. Audycja będzie polegać na zamianie na kilka dni rolami i życiem dwóch kobiet o różnym statusie społecznym i kraju zamieszkania.

5. Uczestnik zgłaszając się przyjmuje do wiadomości, że ze względu na tematykę Audycji Casting i realizacja Audycji przeprowadzane są równolegle na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ukrainy.

6. Przystąpienie do Castingu stanowi zawarcie /jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści niniejszego Regulaminu.

                                                                                                     § 2

                                                                           Warunki uczestnictwa w Castingu

1. W Castingu mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym regulaminem.

Takie osoby po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Regulaminu stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”).

2. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

                                                                                                      § 3

                                                                                        Przebieg Castingu

1. Udział w Castingu polega w szczególności na wypełnieniu przez zgłaszającą się osobą formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.djangomedia.pl, w którym osoba zgłaszająca się:

a) podaje swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, wiek, miejscowość

zamieszkania;

b) odpowiada na pytanie otwarte dlaczego chce wziąć udział w programie;

c) załącza w postaci plików swoje zdjęcia - łącznie maksymalnie trzy (dalej jako „Zdjęcia”);

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków

osób trzecich.

2. Organizator powoła trzyosobową Komisję castingową, która w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, dokona wyboru co najmniej 1 Uczestnika, którego opis i zdjęcie

1

będzie zdaniem Komisji castingowej najciekawszy i powodując, że wybrany Uczestnik będzie – w opinii Komisji castingowej - wyróżniać się spośród pozostałych zgłaszających się.

 

3. Wybór Uczestników, dokonany zgodnie z ust. 2 powyżej, może podlegać dalszej weryfikacji. Przedstawiciele Organizatora mogą skontaktować się w tym celu telefonicznie z wyłonionymi zgodnie z ust. 2 powyżej Uczestnikami w celu zadania im kolejnych pytań przygotowanych przez Komisję castingową, które będą miały na celu uszczegółowienie zgłoszenia Uczestnika. Celem prowadzonej rozmowy jest zebranie dodatkowych informacji (na temat Uczestnika, powodów dokonania zgłoszenia oraz związanej z nim historii), które posłużą Komisji castingowej w finalnym wyborze Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji. Wskazana wyżej rozmowa telefoniczna zainicjowana przez przedstawicieli Organizatora zostanie zrealizowana na koszt Organizatora. Po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych, o których mowa w niniejszym ustępie, Komisja castingowa dokona wyboru co najmniej 1 uczestnika Audycji, którzy w rozmowie najciekawiej - zdaniem Komisji castingowej - rozwinie powód zgłoszenia się do Castingu i najbardziej kreatywnie

odpowiedział na zadawane pytania.

                                                                                                      § 4

                                                                                       Zobowiązania Uczestnika

1. Zgłaszając się do udziału w Castingu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w raziezakwalifikowania Uczestnika do udziału w Audycji, celem wzięcia udziału w Audycji, Uczestnik będzie zobowiązany do podpisania stosownej umowy obejmującej wyrażenia

zgody na utrwalanie oraz rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska, wizerunku i głosu,stworzonych przez Niego w Audycji utworów i przedmiotów praw pokrewnych, dokonywanie adaptacji i montażu zdjęć oraz utrwaleń dźwięku i obrazu w celu

wyprodukowania Audycji oraz innych audycji i przekazów, a także rozpowszechnianie ich w postaci materiałów audiowizualnych w szczególności filmowych, a także pojedynczych zdjęć fotograficznych wykonanych podczas realizacji zdjęć do Audycji oraz ich rozpowszechniania promocji w programach telewizyjnych i innych przekazach w zakresie określonym w ust. 2-3 poniżej oraz innych zgód związanych z wykorzystaniem wizerunku, głosu Uczestnikaoraz przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz praw pokrewnych.

2. Z dniem zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania sublicencji,uprawniającej do korzystania ze Zdjęć na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, jak

również wykorzystywania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika w tym w szczególności utrwalonego na Zdjęciach), w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, w związku z Audycją i/lub Castingiem oraz innymi audycjami

tworzonymi i/lub rozpowszechnianymi przez Organizatora, w tym w celu produkcji i przygotowania do produkcji Audycji, a także promocji Audycji i/lub Organizatora, w zakresie określonym w ust. 3 poniżej. Organizator jest uprawniony do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Zdjęć oraz do korzystania z utworów zależnych

na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3, a także włączania Zdjęć do innych dzieł, w tym utworów audiowizualnych, w tym w celu promocji Organizatora, jego towarów i usług, Audycji oraz innych podmiotów, ich towarów i usług.

3. Zezwolenie oraz licencja, o których mowa w ust. 1 i 2 są nieograniczone czasowo i terytorialnie (tzn. dotyczą terytorium Polski i wszystkich innych państw) i odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie

magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzania do obrotu,

d) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz

danych,

e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do nich w miejscu i

w czasie przez siebie wybranym m.in. udostępnianie w Internecie (w tym z towarzyszeniem reklam) np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, catch-up, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network

PVR, connected TV, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, platform cyfrowych oraz

jakichkolwiek innych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników

telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np.GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) publicznego wykonania,

g) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

h) wystawiania,

i) wyświetlania,

j) użyczania i/lub najmu,

k) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz

bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci

kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL,

jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

l) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem

satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń

telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci

komputerowych (w tym Internetu) itp.,

ł) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za

pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji

mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, jakichkolwiek

sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

4. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie praw zależnych do Zdjęć i korzystanie przez Organizatora z utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu, w tym za Zdjęcia, oraz za ewentualne szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie związane z ich wykorzystywaniem, jak również naruszenie przepisów prawa.

6. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób na Zdjęciach reklamować lub promować jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.

7. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika, w przypadku zakwalifikowania go w Castingu do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie.

                                                                                                       § 5

                                                                                 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych uczestników Castingu jest SPINTREX HOLDINGS Ltd z siedzibą w Kemp House, City Road London United Kingdom EC1V2NX.

Dane uczestników Castingu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie

niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika

Castingu i rozstrzygnięcia Castingu.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.

3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy przeprowadzeniu Castingu i przygotowaniu realizacji Audycji, w tym w szczególności: STAVKA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 166, 02-952

Warszawa oraz Django Media Svitlana Hvozdyar z siedzibą w Krakowie przy ul. SerenoFenna 5/12. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez SPINTREX do zakończenia Castingu.

5. SPINTREX będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z

naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. SPINTREX może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez SPINTREX, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia

udziału w Castingu.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą

przetwarzania danych osobowych należy kierować do SPINTREX na adres: ”Kemp House City Road London EC1V 2NX”.

8. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie odbioru podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie SPINTREX zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: casting@djangomedia.pl

                                                                  § 6

                                            Publikacja Regulaminu Castingu

Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać w siedzibie SPINTREX oraz Django Media a także na stronie internetowej www.djangomedia.pl

bottom of page