top of page

REGULAMIN CASTINGU do programu pod tytułem roboczym „10 Wizyt Michela Morana”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia castingu  związanego z wyborem Uczestników do odcinków audycji telewizyjnej pod tytułem roboczym  „10 Wizyt Michela Morana” (dalej także jako „Program” i „Audycja”), emitowanego przez STAVKA sp. z o. o. (nadawca programu TTV) i inne podmioty z grupy TVN. 

2. Producentem Programu i Organizatorem Castingu jest Django Media Svitlana Hvozdyar z siedzibą w Krakowie przy ul. Sereno Fenn’a 5/12, 31-143 Kraków, posiadająca NIP 6792961906 (dalej jako „Organizator”). 

3. Program realizowany jest na zlecenie emitenta, którym jest STAVKA sp. z o. o.(dalej jako „Emitent”). 

4. Czas trwania Castingu :  Od 24.5.2023 roku do 24.7.2023 roku

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU

1. W Castingu mogą̨ brać́ udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych. 

2. W Castingu nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy Organizatora i Emitenta oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia jego zasad, Organizator ma prawo wykluczyć́ Uczestnika z udziału w Castingu. 

4. Przy ocenie Uczestników pod uwagę̨ brane będą̨ : 

 I. Gospodarstwa domowe  (10 Wizyt Michela Morana)
II. Nietypowe pasje,
III. Kreatywność́ i umiejętność́ autoprezentacji, 

5. Decyzje Komisji Castingowej dotyczące wyboru Uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych odcinków Programu są ostateczne i niepodważalne. 

6. Organizator nie jest zobowiązany do podawania powodów podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Uczestnika do poszczególnych odcinków Programu. 

§3. CEL CASTINGU

1. Celem Castingu jest wybranie przez Komisję Castingową Uczestników, którzy wezmą̨ udział w poszczególnych odcinkach Audycji, na warunkach określonych przez Organizatora. 

2. Uczestnik Castingu nie ma gwarancji uczestnictwa w odcinku Audycji. 

3. Osobom wyłonionym w ramach Castingu do udziału w zdjęciach próbnych do Audycji, nie przysługuje żadne wynagrodzenie, rekompensata ani zwrot żadnych kosztów związanych z udziałem w Castingu. 

§4. PRZEBIEG CASTINGU

1. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Castingową, składającą̨ się z wybranych przez Organizatora osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością̨ Castingu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie. 

2. Celem Castingu będzie zebranie materiału audio/video, który posłuży Komisji Castingowej do dokonania finalnego wyboru Uczestników, którzy wezmą̨ udział w poszczególnych odcinkach Audycji. 

3. Organizator zastrzega, że skontaktuje się̨ jedynie z Uczestnikami wybranymi przez Komisję Castingową. 

4. Organizator, ani Komisja Castingowa nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o wyborze zwycięzców Castingu. 

5. Przez przystąpieniem do udziału w Castingu, Uczestnik: 

a) Akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się̨ do ich przestrzegania, 

b) Wyraża zgodę̨ na korzystanie przez Organizatora z wizerunku Uczestnika, jego nazwiska, głosu, wypowiedzi, zachowań, utworów oraz artystycznych wykonań przez Uczestnika stworzonych, pokazanych, dostarczonych lub wykonanych w ramach jego udziału w Castingu. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach Audycji, eksploatacji i promocji na całym świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń́ (w tym bez ograniczeń́ czasowych), z prawem upoważniania innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie, 

c) z chwilą przystąpienia do castingu, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji upoważniającej do korzystania ze wszystkich elementów wchodzących w skład Castingu Uczestnika, w szczególności zdjęcia oraz nagrania castingowe oraz zdjęć́ i filmu nagranego w ramach zdjęć́ próbnych do Audycji, a Organizator jest uprawniony do korzystania z tych elementów m.in. w ramach Castingu, jego przebiegu i promocji (w tym bez żadnych ograniczeń́ czasowych i terytorialnych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

I. utrwalania jakakolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

II. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

III. wprowadzania do obrotu, 

IV. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 

V. publicznego wykonania, 

VI. publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą̨ dowolnych urządzeń́ analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), 

VII. wystawiania, 

VIII. wyświetlania, 

IX. użyczania i/lub najmu, 

X. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń́ telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 

XI. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń́ telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 

d) ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem i Filmem oraz że przysługują̨ mu autorskie prawa majątkowe i pokrewne do zdjęcia i Filmu, które nie są̨ ograniczone na rzecz osoby trzeciej, 

e) zdjęcie i Film nie jest dotknięty wadą prawną. 

f) Udzielenie licencji i zgód określonych w niniejszym paragrafie dotyczy każdej wersji zdjęcia i Filmu lub jego części lub fragmentu. 

g) Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do udziału w zdjęciach do Audycji zostaną̨ uregulowane w osobnej umowie. 

§5. TAJEMNICA

 1. Wszelkie informacje związane z Castingiem, założenia scenariuszowe, sposób realizacji Audycji, dane finansowe dotyczące Audycji i Producenta są poufne, z wyłączeniem informacji, które są̨ znane powszechnie lub podane do użytku powszechnego przez Producenta. 

 2. Uczestnik zobowiązuje się̨ do zachowania w tajemnicy, nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji przekazanych lub pozyskanych w inny sposób w związku z przeprowadzanym Castingiem, które stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa Producenta. Zobowiązanie to dotyczy m.in.: nieujawnionych do wiadomości publicznej założeń́ scenariusza, sposobu realizacji Audycji, informacji technicznych, organizacyjnych, programowych, promocyjnych lub innych informacji posiadających wartość́ gospodarczą.

 3. Publiczne wypowiedzi, w tym prezentacje publiczne, wywiady prasowe, wypowiedzi w mediach społecznościowych i inne, jak również̇ publikacje dotyczące realizacji Audycji oraz przedstawiające wizerunek Uczestnika w Audycji udzielane przez Uczestnika lub wydawane za zgodą Uczestnika wymagają̨ uprzedniej, pisemnej zgody Producenta. 

 4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 wygasa z upływem 10 lat od chwili uczestnictwa w Castingu. 

 5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań́ wynikających z ust. 2 i 3, Producent może domagać́ się̨ od Uczestnika zapłacenia kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zapłacenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Producenta od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

 6. Powyższe przepisy obowiązują wszelkich informacji, które Uczestnik otrzymał w trakcie trwania Castingu.

 

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Castingiem mogą̨ być kierowane do Organizatora, pisemnie, na adres: ul. Makolągwy 25, 02-811 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca - CASTING - ,, 10 Wizyt Michela Morana”, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Castingu (decyduje data wpływu reklamacji). 

2. Do rozstrzygnięcia reklamacji powołana będzie Komisja Sprawdzająca, w skład której wchodzą̨ przedstawiciele Organizatora Castingu. 

3. Reklamacje złożone przez Uczestników będą̨ rozpatrywane przez Komisję Sprawdzająca nie później niż̇ w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji na adres Organizatora. 

4. Uczestnicy składający reklamację zostaną̨ powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpyszniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą̨. 

§7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest Django Media z siedzibą w / Krakowie przy ul. Sereno Fenn’a 5/12, 31-143 Kraków, posiadająca NIP 6792961906

 2. Dane osobowe Uczestników Castingu będą̨̨ przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem i rozstrzygnięcia Castingu. 

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego. 

 4. Dane osobowe Uczestnika mogą̨̨ być́́ przekazywane Organizatorowi Castingu w celu przeprowadzania Castingu oraz ewentualnego zawarcia umowy w Programie. Dane mogą̨̨ być́ także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa. 

 5. Dane osobowe Uczestników będą̨̨ przetwarzane przez. przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu, a także przygotowania Audycji. 

 6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 7. Organizator może zwrócić́ się̨̨ do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu. 

 8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą̨ przetwarzania danych osobowych należy kierować́́ do  Krakowie przy ul. Sereno Fenn’a 5/12, 31-143 Kraków, posiadająca NIP 6792961906

 9. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Organizator udostępnia kontakt do specjalnej skrzynki mailowej: s.pilecki@djangomedia.pl 

§7a DANE OSOBOWE STAVKA

 

 1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Castingu jest  STAVKA sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, dla następujących celów: akceptacja shortlisty Uczestników lub zgłoszenie do niej zmian w celu zapewnienia atrakcyjności contentu programowego na poziomie ustalonym przez  STAVKA sp z o.o.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Castingu jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej, do której należy STAVKA sp. z o.o., jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów naboru do Audycji. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Dane osobowe Uczestników Castingu będą przetwarzane przez STAVKA sp. z o.o. do zakończenia naboru do Audycji.

 5. STAVKA sp z o.o. będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 7. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do STAVKA sp z o.o. na adres: ”Administrator Danych Osobowych, STAVKA sp z o.o., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej wyznaczonego przez STAVKA sp z o.o. inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com.

 8. Pełna informacja o tym jak jest STAVKA sp z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestników w celach wskazanych w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają̨ przepisom prawa polskiego, a w zakresie danych osobowych także przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

 2. Wszelkie spory związane z niniejszym Castingiem rozstrzygać́ będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

 3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Castingu mają jedynie charakter informacyjny. 

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas trwania Castingu. 

bottom of page