REGULAMIN CASTINGU

„It’s my life. To moje życie.”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia castingu pt. „It’ s my life. To

moje życie” (dalej także jako „Casting”) związanego z wyborem Uczestników do

odcinków audycji telewizyjnej pod tytułem „ It’s my life. To moje życie” (dalej także

jako „Program” i „Audycja”), emitowanego przez Stavka sp. z o. o. (nadawca

programu TTV) i inne podmioty z grupy TVN, spośród kandydatów zgłoszonych do

udziału w Castingu poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego udostępnionego

przez Django Media z siedzibą w Krakowie.

2. Producentem Programu i Organizatorem Castingu jest Django Media Svitlana Hvozdyar

z siedzibą w Krakowie przy ul. Sereno Fenna 5/12 posiadająca NIP 6792961906 (dalej

jako „Organizator”).

3. Program realizowany jest na zlecenie emitenta, którym jest Stavka Sp. z o. o.(dalej jako

„Emitent”).

4. Informacje dotyczące Castingu uzyskuje się za pośrednictwem strony www.ttv.pl,

fanpage’u na Facebooku, profilu na Instagramie, ogłoszeń zamieszczanych na portalach

internetowych (m.in. Facebook) a udział w Castingu możliwy jest przez Internet.

5. Z treścią Regulaminu Castingu można zapoznać się w siedzibie Organizatora (Al.

Rzeczypospolitej 33A/29, 02-972 Warszawa)

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU

1. W Castingu mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające

pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby takie po wysłaniu Formularza

zgłoszeniowego stają się uczestnikami Castingu (dalej jako „Uczestnik” lub

„Uczestnik Castingu”).

2. W Castingu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Emitenta oraz członkowie

ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Wysłanie przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z

zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptacją jego

postanowień i zobowiązaniem się przez Uczestnika do przestrzegania określonych w nim

zasad, jak również potwierdzeniem przez Uczestnika, iż spełnia on wszystkie warunki,

które uprawniają go do udziału w Castingu.

4. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu

lub naruszenia jego zasad, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w

Castingu.

5. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie jeden Formularz zgłoszeniowy.

6. Przy ocenie Uczestników pod uwagę brane będą następujące kryteria:

a. Poziom prezentacji- warsztat i wyraz artystyczny,

b. Prezentacja sceniczna,

c. Kreatywność i umiejętność autoprezentacji,

7. Decyzje Komisji Castingowej dotyczące wyboru Uczestników zakwalifikowanych do

poszczególnych odcinków Programu są ostateczne i niepodważalne.

8. Organizator nie jest zobowiązany do podawania powodów podjęcia decyzji o

zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Uczestnika do poszczególnych odcinków

Programu.

9. Zabronione jest i stanowi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, przesyłanie

Formularzy zgłoszeniowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi

obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających

uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,

propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki

łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

§3. CEL CASTINGU

1. Celem Castingu jest wybranie przez Komisję Castingową Uczestników, którzy

wezmą udział w odcinkach Audycji, na warunkach określonych przez Organizatora.

2. Uczestnik Castingu nie ma gwarancji uczestnictwa w odcinku Audycji.

3. Osobom wyłonionym w ramach Castingu do udziału w zdjęciach próbnych do Audycji,

nie przysługuje żadne wynagrodzenie, rekompensata ani zwrot żadnych kosztów

związanych z udziałem w Castingu.

§4. PRZEBIEG CASTINGU

1. Aby wziąć udział w Castingu należy wypełnić dostępną na stronie

www.djangomedia.pl ankietę zgłoszeniową.

2. W Formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane osoby zgłaszającej swój

udział w Castingu: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania (miejscowość), numer

telefonu, zawód wykonywany, dlaczego chcesz zmienić swoje życie i zacząć wszystko od

nowa? oraz udzielić krótkiej odpowiedzi na pytanie otwarte.

3. Wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy wysłać zdjęcie osoby zgłaszającej swój

udział w Castingu oraz (opcjonalnie) nagrany przez Uczestnika dowolną techniką filmik

prezentujący osobę zgłaszającą swój udział w Castingu (dalej jako „Film”). Uczestnik

przyjmuje do wiadomości, że zarówno zdjęcie, jak i Film nie mogą zawierać wizerunków

osób trzecich.

4. Film powinien dodatkowo spełniać następujące warunki:

a) Przestawiać autoprezentację Uczestnika,

b) Trwać niedużej niż 5minut.

5. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Castingową, składającą się z wybranych przez

Organizatora osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością Castingu oraz

wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie.

6. Komisja Castingowa, w terminie do 10 stycznia 2021, wybierze Uczestników,

których zgłoszenie castingowe wraz z odpowiedziami na pytania wskazane w Formularzu

zgłoszeniowym i przesłanym zdjęciem i Filmem, Komisja Castingowa uzna za najbardziej

odpowiadające konwencji Programu.

7. Wybór Uczestników, dokonany przez Komisję Castingową na podstawie analizy i oceny

zgłoszeń zawartych w Formularzach zgłoszeniowych będzie podlegał dalszej weryfikacji

przez Organizatora w toku rozmowy telefonicznej oraz bezpośrednich spotkań. W tym

celu, Przedstawiciele Organizatora skontaktują się z wybranymi Uczestnikami. Celem

rozmowy telefonicznej oraz bezpośredniego spotkania z Uczestnikami Castingu będzie

zebranie dodatkowego materiału, który posłuży Komisji Castingowej do dokonania

finalnego wyboru Uczestników którzy wezmą udział w poszczególnych odcinkach Audycji.

8. Uczestnicy Castingu wybrani przez Komisję Castingową i zakwalifikowani do udziału w

odcinkach Audycji, zostaną jednocześnie poinstruowani o dalszej procedurze aplikacyjnej

ze wskazaniem miejsca i czasu w którym mają obowiązek stawić się osobiście w celu

wykonania zdjęć próbnych do Audycji.

9. Organizator zastrzega, że skontaktuje się jedynie z Uczestnikami wybranymi przez

Komisję Castingową.

10. Organizator, ani Komisja Castingowa nie są zobowiązani do podawania powodów

podjęcia decyzji o wyborze zwycięzców Castingu.

11. Przez przystąpieniem do udziału w Castingu i wysłanie Formularza zgłoszeniowego

wraz z załącznikami, Uczestnik:

a) Akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

b) Wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z informacji podanych w Formularzu

Zgłoszeniowym, wizerunku Uczestnika, jego nazwiska, głosu, wypowiedzi, zachowań,

utworów oraz artystycznych wykonań przez Uczestnika stworzonych, pokazanych,

dostarczonych lub wykonanych w ramach jego udziału w Castingu, w szczególności z

przesłanego zdjęcia i Filmu. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w

ramach Audycji, eksploatacji i promocji na całym świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń (w

tym bez ograniczeń czasowych), z prawem upoważniania innych osób do takiego

korzystania, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie,

c) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z przesłanego Formularza

zgłoszeniowego oraz zdjęcia i Filmu dla celów promocji i reklamy Organizatora oraz

programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez

Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie,

d) z chwilą przesłania przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego oraz zdjęcia i Filmu

Uczestnik udziela Organizatorowi licencji upoważniającej do korzystania z wszystkich

elementów wchodzących w skład Castingu Uczestnika, w szczególności zdjęcia, Filmu

Uczestnika oraz zdjęć i filmu nagranego w ramach zdjęć próbnych do Audycji, a

Organizator jest uprawniony do korzystania z tych elementów m.in. w ramach Castingu,

jego przebiegu i promocji (w tym bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych), na

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

1. utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie

magnetycznej, cyfrowo,

II. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie

magnetycznej, cyfrowo,

III. wprowadzania do obrotu,

IV. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do

baz danych,

V. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i

przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.

udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz

jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand,

pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz

jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z

zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub

komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z

wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą

telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

VI. publicznego wykonania,

VII. publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub

cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików

audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów,

telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

VIII. wystawiania,

IX. wyświetlania,

X. użyczania i/lub najmu,

XI. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane,

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe

oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych,

sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL,

jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

XII. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub

niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii)

m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń

telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych

(w tym Internetu) itp.

12. Uczestnik Castingu przesyłając Formularz zgłoszeniowy upoważnia Organizatora do

decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika

Formularza zgłoszeniowego (w tym opisu zdjęcia oraz Filmu), podanych przez Uczestnika

danych w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie

znajdą się w podanych przez Uczestnika danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym,

zdjęciu lub Filmie.

13. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy, Uczestnik oświadcza, że:

a. jest autorem treści wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, a zgłoszenie i wszystkie

elementy wchodzące w skład zgłoszenia (w szczególności zdjęcie i Film) nie naruszają

jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Przesyłając Formularz

zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od odpowiedzialności

wobec osób trzecich - także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez

Organizatora ze zgłoszenia i wszystkich elementów wchodzących w skład zgłoszenia (w

szczególności Zdjęcia i Filmu) w sposób określony w Regulaminie.

W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z

korzystaniem przez Organizatora ze zgłoszenia (w tym zdjęcia i Filmu) w sposób

określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na

zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym

kosztów procesu i pomocy prawnej,

b. ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem i Filmem oraz że przysługują mu autorskie

prawa majątkowe i pokrewne do zdjęcia i Filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby

trzeciej,

c. zdjęcie i Film nie jest dotknięty wadą prawną.

d. Uczestnik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym

mowa w pkt.13 lit. a-d niniejszego Regulaminu na każde żądanie Organizatora.

e. Uczestnik przesyłając Organizatorowi zdjęcie i Film ponosi pełną odpowiedzialność za

zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

f. Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora sublicencji oraz przenoszenie

praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie ze zdjęcia i Filmu, w zakresie

określonym w niniejszym Regulaminie.

g. Udzielenie licencji i zgód określonych w niniejszym paragrafie dotyczy każdej wersji

zdjęcia i Filmu lub jego części lub fragmentu.

h. Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w przypadku

zakwalifikowania Uczestnika do udziału w zdjęciach próbnych do Audycji zostaną

uregulowane w osobnej umowie.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do Organizatora,

pisemnie, na adres: Al. Rzeczypospolitej 33A/29, 02-972 Warszawa), z dopiskiem

„Komisja Sprawdzająca - CASTING – ,,It’s my life. To moje życie”, w terminie do 14

dni od dnia zakończenia Castingu (decyduje data wpływu).

2. Do rozstrzygnięcia reklamacji powołana będzie Komisja Sprawdzająca w skład której

wchodzą przedstawiciele Organizatora Castingu.

3. Z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt. 9-11, reklamacje złożone przez Uczestników będą

rozpatrywane przez Komisję Sprawdzająca nie później niż w terminie 14 dni od daty

wpływu reklamacji na adres Organizatora.

4. Uczestnicy składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji

listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji

przez Komisję Sprawdzającą.

§6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest Django Media

SVITLANA HVOZDYAR, ul. Sereno Fenn'a 5 lok. 12, 31-143 Kraków, REGON:

123153866, NIP: 679-296-19-06,.

2. Dane osobowe Uczestników Castingu, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, a

także przekazane Organizatorowi podczas rozmowy telefonicznej będą̨

przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia

Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem i

rozstrzygnięcia Castingu.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do

której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza

zgłoszeniowego.

4. Dane osobowe Uczestnika mogą̨ być́ przekazywane innym podmiotom należącym

do grupy kapitałowej TVN, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu,

oraz Organizatorowi Castingu w celu realizacji celów i przeprowadzenia Castingu.

Dane mogą̨ być́ także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie

stosownych przepisów prawa.

5. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane przez Django Media przez okres

niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu a także przygotowania

Audycji.

6. Django Media będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Django Media może zwrócić́ się̨ do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na

przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie

wskazanych przez Django Media , drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do

wzięcia udziału w Castingu.

8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką

korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do

Django Media SVITLANA HVOZDYAR, ul. Sereno Fenn'a 5 lok. 12, 31-143 Kraków,

REGON: 123153866, NIP: 679-296-19-06,

9. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie danych osobowych i

udzielenia zgody na ich przetwarzanie Django Media zapewniła dostęp do

specjalnej skrzynki mailowej: s.pilecki@djangomedia.pl

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, a w

zakresie danych osobowych także przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Wszelkie spory związane z niniejszym Castingiem rozstrzygać będzie sąd miejscowo

właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Castingu

mają jedynie charakter informacyjny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały

czas trwania Castingu.