top of page

 REGULAMIN CASTINGU „Rozmowy o ...”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia castingu do programu tv pod roboczym tytułem „Rozmowy o …”(dalej także jako „Casting”) związanego z wyborem Uczestników do odcinków audycji telewizyjnej pod roboczym tytułem „Rozmowy o ...” (dalej także jako „Program” i „Audycja”), emitowanego przez Stavka sp. z o. o. (nadawca programu TTV) i inne podmioty z grupy TVN, spośród kandydatów zgłoszonych do udziału w Castingu poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Django Media z siedzibą w Krakowie.

2. Program tv będzie miał charakter audycji rozrywkowo - edukacyjnej. Realizowany w warunkach studia telewizyjnego i poruszał delikatne tematy tabu.

 

3. Producentem Programu i Organizatorem Castingu jest Django Media Svitlana Hvozdyar z siedzibą w Krakowie przy ul. Sereno Fenna 5/12 posiadająca NIP 6792961906 (dalej jako „Organizator”).

 

4. Program realizowany jest na zlecenie emitenta, którym jest Stavka Sp. z o. o.(dalej jako „Emitent”).

 

5. Informacje dotyczące Castingu uzyskuje się za pośrednictwem strony www.ttv.pl, fanpage’u na facebooku, profilu na instagramie, ogłoszeń zamieszczanych na portalach internetowych (m.in. Facebook) a udział w Castingu możliwy jest przez Internet.

 

6. Z treścią Regulaminu Castingu można zapoznać się w siedzibie Organizatora (ul. Goraszewska 31/11 , Warszawa)

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU

 

1. W Castingu mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby takie po wysłaniu Formularza zgłoszeniowego stają się uczestnikami Castingu (dalej jako „Uczestnik” lub „Uczestnik Castingu”).

 

2. W Castingu nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Emitenta oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. Wysłanie przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się przez Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem przez Uczestnika, iż spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Castingu.

 

4. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia jego zasad, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Castingu.

 

 5. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie jeden Formularz zgłoszeniowy.

 

6. Przy ocenie Uczestników pod uwagę brane będą następujące kryteria:

a. Poziom prezentacji- warsztat i wyraz artystyczny,

b. Prezentacja sceniczna,

c. Kreatywność i umiejętność autoprezentacji,

 

7. Decyzje Komisji Castingowej dotyczące wyboru Uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych odcinków Programu są ostateczne i niepodważalne.

 

8. Organizator nie jest zobowiązany do podawania powodów podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu Uczestnika do poszczególnych odcinków Programu.

 

9. Zabronione jest i stanowi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, przesyłanie Formularzy zgłoszeniowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

§3. CEL CASTINGU

 

1. Celem Castingu jest wybranie przez Komisję Castingową Uczestników, którzy wezmą udział w poszczególnych odcinkach Audycji, na warunkach określonych przez Organizatora.

 

2. Uczestnik Castingu nie ma gwarancji uczestnictwa w odcinku Audycji.

 

3. Osobom wyłonionym w ramach Castingu do udziału w zdjęciach próbnych do Audycji, nie przysługuje żadne wynagrodzenie, rekompensata ani zwrot żadnych kosztów związanych z udziałem w Castingu.

 

§4. PRZEBIEG CASTINGU

 

1. Aby wziąć udział w Castingu należy wypełnić dostępną na stronie www.djangomedia.pl ankietę zgłoszeniową.

 

2. W Formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane osoby zgłaszającej swój udział w Castingu: imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania (miejscowość), numer telefonu oraz udzielić krótkiej odpowiedzi na pytanie otwarte.

 

3. Wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy wysłać zdjęcie osoby zgłaszającej swój udział w Castingu oraz (opcjonalnie) nagrany przez Uczestnika dowolną techniką filmik prezentujący osobę zgłaszającą swój udział w Castingu (dalej jako „Film”). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zarówno zdjęcie, jak i Film nie mogą zawierać wizerunków osób trzecich.

 

4. Film powinien dodatkowo spełniać następujące warunki:

 

a) Przestawiać autoprezentację Uczestnika,

b) Trwać niedużej niż 5minut.

 

5. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Castingową, składającą się z wybranych przez Organizatora osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością Castingu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie.

 

6. Komisja Castingowa, w terminie do 15 lipca 2019, wybierze Uczestników, których zgłoszenie castingowe wraz z odpowiedziami na pytania wskazane w Formularzu zgłoszeniowym i przesłanym zdjęciem i Filmem, Komisja Castingowa uzna za najbardziej odpowiadające konwencji Programu.

 

7. Wybór Uczestników, dokonany przez Komisję Castingową na podstawie analizy i oceny zgłoszeń zawartych w Formularzach zgłoszeniowych będzie podlegał dalszej weryfikacji przez Organizatora w toku rozmowy telefonicznej oraz bezpośrednich spotkań. W tym celu, Przedstawiciele Organizatora skontaktują się z wybranymi Uczestnikami. Celem rozmowy telefonicznej oraz bezpośredniego spotkania z Uczestnikami Castingu będzie zebranie dodatkowego materiału, który posłuży Komisji Castingowej do dokonania finalnego wyboru Uczestników którzy wezmą udział w poszczególnych odcinkach Audycji.

 

8. Uczestnicy Castingu wybrani przez Komisję Castingową i zakwalifikowani do udziału w poszczególnych odcinkach Audycji, zostaną jednocześnie poinstruowani o dalszej procedurze aplikacyjnej ze wskazaniem miejsca i czasu w którym mają obowiązek stawić się osobiście w celu wykonania zdjęć próbnych do Audycji.

 

9. Organizator zastrzega, że skontaktuje się jedynie z Uczestnikami wybranymi przez Komisję Castingową.

 

10. Organizator, ani Komisja Castingowa nie są zobowiązani do podawania powodów podjęcia decyzji o wyborze zwycięzców Castingu.

 

11. Przez przystąpieniem do udziału w Castingu i wysłanie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, Uczestnik:

 

a) Akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

b) Wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z informacji podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, wizerunku Uczestnika, jego nazwiska, głosu, wypowiedzi, zachowań, utworów oraz artystycznych wykonań przez Uczestnika stworzonych, pokazanych, dostarczonych lub wykonanych w ramach jego udziału w Castingu, w szczególności z przesłanego zdjęcia i Filmu. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach Audycji, eksploatacji i promocji na całym świecie, bez jakichkolwiek ograniczeń (w tym bez ograniczeń czasowych), z prawem upoważniania innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie,

 

c) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z przesłanego Formularza zgłoszeniowego oraz zdjęcia i Filmu dla celów promocji i reklamy Organizatora oraz programów telewizyjnych i serwisów internetowych rozpowszechnianych przez Organizatora na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie,

 

 d) z chwilą przesłania przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego oraz zdjęcia i Filmu Uczestnik udziela Organizatorowi licencji upoważniającej do korzystania z wszystkich elementów wchodzących w skład Castingu Uczestnika, w szczególności zdjęcia, Filmu Uczestnika oraz zdjęć i filmu nagranego w ramach zdjęć próbnych do Audycji, a Organizator jest uprawniony do korzystania z tych elementów m.in. w ramach Castingu, jego przebiegu i promocji (w tym bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych), na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

 

1. Utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

 

ii. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

 

iii. wprowadzania do obrotu,

 

iv. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

 

v. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

 

vi. publicznego wykonania,

 

vii. publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),

 

viii. wystawiania,

 

ix. wyświetlania,

 

x. użyczania i/lub najmu,

 

xi. nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację

 naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

 

xii. reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

 

12. Uczestnik Castingu przesyłając Formularz zgłoszeniowy upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego (w tym opisu zdjęcia oraz Filmu), podanych przez Uczestnika danych w celu ich opisania, w tym do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych jeśli takie znajdą się w podanych przez Uczestnika danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, zdjęciu lub Filmie.

 

13. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy, Uczestnik oświadcza, że:

a. jest autorem treści wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, a zgłoszenie i wszystkie elementy wchodzące w skład zgłoszenia (w szczególności zdjęcie i Film) nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich - także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez Organizatora ze zgłoszenia i wszystkich elementów wchodzących w skład zgłoszenia (w szczególności Zdjęcia i Filmu) w sposób określony w Regulaminie. 

W przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Organizatora ze zgłoszenia (w tym zdjęcia i Filmu) w sposób określony Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej,

 

b. ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem i Filmem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i pokrewne do zdjęcia i Filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej,

 

c. zdjęcie i Film nie jest dotknięty wadą prawną.

 

d. Uczestnik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt.13 lit. a-d niniejszego Regulaminu na każde żądanie Organizatora.

 

e. Uczestnik przesyłając Organizatorowi zdjęcie i Film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

f. Uczestnik wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie ze zdjęcia i Filmu, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

g. Udzielenie licencji i zgód określonych w niniejszym paragrafie dotyczy każdej wersji zdjęcia i Filmu lub jego części lub fragmentu.

 

 h. Szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w przypadku zakwalifikowania Uczestnika do udziału w zdjęciach próbnych do Audycji zostaną uregulowane w osobnej umowie.

 

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Reklamacje związane z Castingiem mogą być kierowane do Organizatora, pisemnie, na adres: ul. Goraszewska 31/11 , Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca - CASTING - Rozmowy o ...”, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Castingu (decyduje data wpływu).

 

2. Do rozstrzygnięcia reklamacji powołana będzie Komisja Sprawdzająca w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora Castingu.

 

3. Z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt. 9-11, reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzająca nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji na adres Organizatora.

 

4. Uczestnicy składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

 

§6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest Stavka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa.

 2. Dane osobowe Uczestników Castingu, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, a także przekazane Organizatorowi podczas rozmowy telefonicznej będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem i rozstrzygnięcia Castingu.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.

 4. Dane osobowe Uczestnika mogą̨ być́ przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej TVN, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu, oraz Organizatorowi Castingu w celu realizacji celów i przeprowadzenia Castingu. Dane mogą̨ być́ także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.

 5. Dane osobowe Uczestników będą̨ przetwarzane przez Stavka sp. z o.o. przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu a także przygotowania Audycji.

 6. Stavka sp. z o.o. będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   

 7. Stavka sp. z o.o. może zwrócić́ się̨ do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Stavka sp. z o.o., drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.

 8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować́ do Stavka sp. z o.o. na adres: „Administrator Danych Osobowych, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa.”

 9. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie Stavka sp. z o.o. zapewniła dostęp do specjalnej skrzynki mailowej: iod@tvn.pl.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, a w zakresie danych osobowych także przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Wszelkie spory związane z niniejszym Castingiem rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Castingu mają jedynie charakter informacyjny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas trwania Castingu.

bottom of page