top of page

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników castingu do audycji pod roboczym   tytułem „Życie rodzinne”  („Casting”)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stavka (dalej „Stavka”, „my”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. Stavka jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Warner Bros. Discovery z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.

 

Skąd Stavka ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od firmy Django Media Svitlana Hvozdyar z siedzibą w Krakowie (dalej „Django Media”), w związku z tym, że zgłosiłeś swój udział w castingu do audycji pod roboczym  tytułem „Życie rodzinne”  (dalej „Audycja”), w następującym zakresie:

  1. imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu, wizerunek.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stavka?

Stavka przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu akceptacji przygotowanej przez Django Media shortlisty uczestników castingu, którzy wezmą udział w Audycji lub zgłoszenia do niej zmian w celu zapewnienia atrakcyjności contentu programowego na poziomie ustalonym przez Stavka. Twoje dane osobowe mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Czy musisz podać Stavka swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość zamieszkania, wiek, wizerunek, jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwi Ci wzięcie udziału w Castingu i bycie wybranym do udziału w Audycji.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Stavka w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Stavka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,

  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Komu Stavka przekazuje Twoje dane osobowe? 

Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom zaangażowanym w organizację castingu, w tym Django Media  oraz podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Stavka w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli oraz organom i instytucjom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Stavka przechowuje Twoje dane osobowe?

Stavka przechowuje Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania castingu.

 

W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Czy na podstawie Twoich danych osobowych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy używać ich do profilowania?

 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.  

bottom of page